sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Accessibilitat en edificis públics: Com cal adaptar-los?

 Com cal adaptar els edificis públics per a aconseguir una accessibilitat universal?

L'accessibilitat és la disposició d'accés a un lloc o activitat sense limitacions per motiu de diversitat funcional.

Per això, la regulació jurídica sobre accessibilitat estableix una sèrie de drets que pretenen garantir la possibilitat de moure's de les persones amb discapacitat en edificis públics com a ajuntaments, centres de salut, oficines de correus, biblioteques, museus, cinemes, etc.

I encara que avui dia les ciutats han anat eliminant multitud de barreres arquitectòniques en molts dels edificis públics encara ens queda molt treball per fer.

En aquest article t'expliquem quines mides hem de garantir per a la supressió de les barreres arquitectòniques en aquest tipus d'emplaçaments.

 

 

Accessibilitat en edificis existents

 

 

Llistem els factors més rellevants a tenir en compte per a disposar d'un entorn accessible:

 

 

Pàrquing:

 

Per a començar, haurem de tenir en compte que l'aparcament de l'emplaçament sigui accessible, o sigui, que disposi de places reservades per a vehicles de transport de persones amb mobilitat reduïda. Aquests aparcaments han de situar-se el més a prop possible dels accessos per als vianants amb reducció de vorada o rampa. A més, hauran de tenir unes dimensions mínimes de 5 m de longitud per 3,60 m.

 

 

Trajectes accessibles:

 

És important que existeixin accessos lliures des de les parades de transport públic fins a la porta d'entrada de l'emplaçament. L'entorn del lloc no ha de contenir obstacles que dificultin o impedeixin l'accés en cadira de rodes, assegurant una longitud de vorera mínima de 1,5m.

 

 

Entrada principal:

 

Ha d'estar lliure de pas, en el cas contrari pot ser necessària la col·locació d'una rampa (Veure article sobre normativa de rampes) o una altra solució salvaescales que permeti superar la barrera arquitectònica.

 

 

 

Porta d'entrada exterior:

 

Aquesta ha de tenir una amplària mínima lliure de pas de 1,20 m i una altura mínima de 2,20 m. Les portes en interior han de disposar una amplària mínima de 90 cm. A banda i banda de la porta ha d'haver-hi un espai lliure de 1,50 m de diàmetre.

 

 

Departaments de l'edifici:

 

Tots els apartats han de ser accessibles. Les dimensions dels passadissos no han de ser menors a 90 cm, però l'aconsellat per a un edifici públic és una amplària de 1,20m i sense obstacles.

 

 

Espais a diferents nivells:

 

Si l'edifici té zones a diferents nivells, comptaran amb un mitjà alternatiu a les escales. Si l'edifici no disposa d'ascensor per mesures insuficients o altres motius, ha d'avaluar-se la col·locació d'una plataforma vertical o inclinada. Aquestes ajudes han de tenir unes dimensions mínimes i disposar d'un espai mínim de pas (veure article de requisits de les plataformes).

 

 

Mobiliari:

 

El mobiliari ha de tenir un disseny que permeti ser utilitzat per a les persones que van en cadira de rodes, per això, han de comprovar-se altures i distàncies d'abast dels elements. A més, ha d'existir un espai mínim al voltant dels mobles per a poder maniobrar en cas de desplaçament en cadira de rodes.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu