sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Ajudes econòmiques per a persones amb més de 65 anys (2023)

ajudes economiques per a majors de 65

Aquestes són les ajudes econòmiques per a persones més grans de 65 anys (2023) que has de conèixer. Totes les prestacions estan subjectes a certs requisits que t'explicarem amb més detall.

Què és el IPREM i com es calcula?

El IPREM és l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples. Aquest és un indicador que serveix per determinar els criteris d'accés a ajudes i subvencions públiques. Per tant, la majoria de les quanties de les prestacions econòmiques dependran directament d'aquest indicador.

Irpem 2023 catalunya

El càlcul pel IPREM es fa sobre la base de la casella 455 de la declaració de la renda (si es fa de manera individual, 465 si és declaració conjunta) de les persones que constitueixen la unitat familiar. Les ajudes i subvencions miren en quin limiti de l’IPREM es troba la persona per poder optar a elles.

La Llei de Pressupostos Generals de l'any 2022 va publicar el següent l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples:

 • 20 euros de IPREM diari
 • 600 euros de IPREM mensual
 • 7.200 euros de IPREM anual 14 pagues
 • 8.400 euros de IPREM anual 14 pagas

En funció d'això l'administració fa un càlcul per determinar la quantia per poder accedir a aquest tipus d'ajudes.

Ajuda econòmica per a persones amb grau de dependència

Moltes persones grans poden tenir un grau de dependència. Per adquirir-lo s'ha de gestionar des dels serveis socials, ja que són els responsables per poder determinar quin és el grau de dependència d'una persona.

La dependència es defineix com un estat permanent que, per raons d'edat, malaltia o discapacitat afecten l'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial. I, per aquesta raó, necessiten de l'ajuda d'una altra persona per fer tasques bàsiques de la vida de la persona.

Aquest document és molt important ja que pot servir per a accedir a més ajudes socials disposades en la Llei de dependència. Les persones dependents o en situació de dependència poden rebre ajuda a domicili gràcies a serveis públics destinats a això. També serveixen per contribuir a pagar un assistent personal privat per a cures al domicili o també en centres privats.

T'indiquem les quanties que variaran en funció del grau i la classe d'ajuda.

Prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar:

 • Grado de dependencia moderado o grado 1: 153€ mensuales.
 • Dependencia severa o de grado 2: entre 201,59€ y 268,79€ mensuales.
 • Dependencia muy severa o grado 3: 209,73€ y 387,64€ mensuales.

En cas que la persona estigui percebent una altra subvenció pública amb el mateix caràcter, llavors se li resta la quantia de l'altra prestació. Malgrat això, la persona sempre tindrà a la seva disposició 153€ com a mínim, és a dir, la quantia mínima.

Prestació econòmica per a serveis privats:

Si la persona dependent està en una residència o hospital de dia, ja siguin en l’àmbit de serveis públics com en privats, les quanties són les següents en funció del seu grau de dependència:

 • Grado de dependencia moderado o grado 1: 300€ mensuales.
 • Dependencia severa o de grado 2: entre 300€ y 426,12€ mensuales.
 • Dependencia muy severa o grado 3: 429,04€ y 715,07€ mensuales.
ayudas economicas para mayores de 65

Ajuda econòmica per a persones majors de 65 anys sense dret a pensió

Les Pensions no Contributives estan dirigides a aquelles persones que no tenen dret a accedir a prestacions de la Seguretat Social.

Quantia de la prestació no contributiva:

 • Màxima: 6.784€; 484€ al mes i dues pagues extraordinàries.
 • Mínima: 1.696,14€ anuals; 121,15€ mensuals.

S'ha de tenir en compte que si en la mateixa unitat familiar hi ha dues persones amb aquesta prestació la quantia disminueix.

 • 4 beneficiaris: un màxim de 411,92€ mensuals.
 • 3 beneficiarios: un máximo de 387,69€ mensuales.

Per a accedir a aquesta prestació necessites complir certs requisits personals. A més, si vius en una unitat familiar, la renda del conjunt no pot superar uns certs graus salarials.

Requisits per a poder accedir a aquesta pensió no contributiva per jubilació:

 • No tenir cap prestació de jubilació contributiva (procedent de la Seguretat Social).
 • Incompatible amb ser beneficiari d'altres ajudes o prestacions que siguin incompatibles amb aquesta prestació (per exemple: Garantia d'Ingressos Mínims).
 • No tenir altres rendes que superin els 6.784,54€ anuals.
 • Tenir una edad de 65 años o més.
 • Tenir residència espanyola.

En cas de viure amb familiars, després es tenen en compte la unitat familiar per a fer el càlcul:

Membres unitat familiarSense ascendents o descendents de 1r grauAmb ascendents o descendents de 1r grau
211.533,7228.834,30
316.282,9040.707,25
421.032,0852.580,20
525.781,2664.453,15
630.530,4476.326,10
735.279,6288.199,05
840.028,80100.072,00
944.777,98111.944,95
1049.527,16123.817,90

Pagar la factura de la llum: Bo social elèctric

Hi ha ajudes per poder accedir a una rebaixa del preu de la llum. En cas de consumidors vulnerables hi ha una reducció del 25% del preu, mentre que els molt vulnerables és del 40%.

A més, quan es tracta de persones en situació d'exclusió i els serveis socials abonen més del 50% de la factura, les companyies no poden interrompre el subministrament elèctric en cas d'impagaments.

Pagar la factura del telèfon, bo social

Per a jubilats i pensionistes amb una renda familiar inferior a 9.023,50€ anuals poden percebre ajudes per pagar la factura del telèfon. La persona es pot beneficiar d'una disminució del 70% de la quota d'alta i del 95% del pagament per mes.

Ajuda per a pagar el lloguer per a persones majors de 65 anys

Existeix ajudes econòmiques per poder pagar el lloguer. En cas de persones més grans de 65 anys la quantia percebuda pot ser de fins al 50% de la renda mensual.

Per a accedir a aquestes ajudes, es contemplen els següents requisits:

 • El lloguer ha de comprendre d'un preu entre 600 i 900€
 • Aquest habitatge ha de ser la residència habitual de la persona qui demana l'ajuda.
 • Qui demana l'ajuda no pot tenir més propietats.
 • Els ingressos de la persona no poden triplicar el IPREM.

IMSERSO viatges econòmics per a persones majors

La IMSERSO organitza viatges econòmics i a preus especials per a persones jubilades.

A Catalunya, son els serveis socials que s’encarreguen de informar i a ajudar a demanar aquestes ajudes socials. Pregunta al teu ajuntament o busca el centre de serveis socials que et pertoca per poder començar els tràmits que necessites.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu