sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Ajudes per tenir una persona gran a càrrec

Ajudes por tenir una persona gran a càrrec

Existeixen una sèrie d'ajudes per tenir una persona gran a càrrec. Si és el teu cas, t'expliquem quins són i els requisits que has de complir per poder optar a elles.

Què és la llei de dependència per tenir una persona gran a càrrec?

El desembre del 2006 es va aprovar la Llei 39/2006 de la Promoció de l'autonomia personal i atenció a persones en situació de dependència, o coneguda com la Llei de Dependència. Amb aquesta llei es recull un conjunt de prestacions, atenció i cura per millorar la independència personal.

Aquesta llei s'aplica a persones dependents de manera permanent. Són persones que per edat, malaltia o discapacitat no disposa d'autonomia física, mental o sensorial. Per aquesta raó, necessiten a una persona que l'ajudi a fer tasques diàries.

Com accedir a la llei de dependència?

Gràcies a aquesta Llei, una persona amb dependència té dret a accedir a determinats serveis i prestacions per millorar l'autonomia personal. Per poder accedir a aquesta llei, abans és necessari determinar el grau de dependència que té la persona que vol emparar-se a ella.

Els requisits per poder sol·licitar el grau de dependència és que la persona tingui la residència legal a l'Estat espanyol i estar empadronada a una localitat espanyola. Per poder tramitar-ho, s'ha d'emplenar una sol·licitud i presentar un informe de salut fet per un metge.

Ajuda econòmica per tenir una persona gran a casa

Una vegada tramitada la sol·licitud, es concerta una visita domiciliària perquè un professional estudiï la situació de la persona dependent. A partir d'aquesta valoració, més endavant, mitjançant carta certificada, la persona rep el grau de dependència que li han atorgat.

Una vegada la persona té el grau de dependència reconegut els serveis socials contacten amb la persona responsable per elaborar un programa individual d'atenció. Es determinen els serveis i les prestacions més adequades en funció de les necessitats de la persona dependent.

Quines classificacions de grau de dependència hi ha?

La Llei de Dependència classifica a les persones en 3 graus de dependència en funció del barem que obtingui la persona:

 • Grau I: es tracta de dependència moderada i la puntuació segons el barem és de: 25 a 49.
 • Grau II: és dependència severa i la puntuació correspon de 50 a 74.
 • Grau III: la persona té una gran dependència i la puntuació és de 75 a 100.

El professional que determina el grau de dependència d'una persona mira el grau de dificultat que té per a fer tasques de la vida diària com: higiene personal, cuinar, netejar, mobilitat per sortir al carrer o moure's per casa, capacitat de reconèixer a persones o objectes, orientació o capacitat d'entendre.

Aquest grau sempre es pot revisar quan la situació de dependència de la persona varia.

Quines ajudes rep la persona amb un grau de dependència reconegut?

Servei d'atenció per a persones amb grau de dependència:

 • Teleassistència.
 • Servei d'ajuda a domicili.
 • Centre de dia.
 • Servei de prevenció de situacions de dependència o de promoció a l'autonomia.
 • Servei de residència a la llar i residència d'atenció per a persones amb discapacitat.
 • Servei de residència en la llar i residència d'atenció per a persones amb malaltia mental.
 • Servei de residència de gent gran i per a persones de més de 65 anys amb un grau de dependència II o de tercer grau reconegut.

Prestacions econòmiques per a persones amb grau de dependència:

Prestació econòmica vinculada a un servei (servei d'ajuda a domicili, centre de dia, residència d'ancians): si no hi ha servei públic disponible i s'ha d'ingressar a la persona a un servei privat, la persona percep una prestació econòmica per a poder fer front a la despesa:

 • Grau I: 300€ mensuals.
 • Grau II: 426.12€ mensuals.
 • Grau III: 715,07€ mensuals.

Prestació d'ajuda a persones cuidadores no professionals o cures en l'entorn familiar: la persona dependent pot ser atesa pels seus propis familiars. Aquesta persona cuidadora ha de viure amb la persona dependent i han de tenir una relació familiar. A més, la persona cuidadora accedeix a programes de formació, informació i descans.

Ajuda econòmica per ser un cuidador no professional d'una persona gran

Prestació econòmica d'assistència personal: en aquest cas és un professional que ajuda la persona dependent a poder accedir a l'educació, treball i desenvolupar activitats bàsiques del dia a dia.

 • Grau I: 300€ mensuals.
 • Grau II: 426.12€ mensuals.
 • Grau III: 715,07€ mensuals.

Quants diners es cobra com a ajuda per tenir una persona gran a càrrec?

La persona amb un grau de dependència pot accedir a una sèrie de serveis i prestacions en funció de les seves necessitats. Si com a caràcter excepcional, la persona té un cuidador no professional del seu entorn familiar aquest rep una ajuda econòmica:

 • Per a persones amb grau I: 153€/mes.
 • Per a persones amb grau II: 268,79€/mes.
 • Per a persones amb grau III: 387,64€/mes.

Per a poder accedir a aquestes prestacions, la persona que rep l'ajuda ha de complir amb certs requisits. Recorda que la persona cuidadora no és qui rep la paga, sinó que s'ingressa al compte de la persona amb dependència.

A més, les persones que sol·licitin ser cuidadores no professionals poden subscriure's a un conveni especial de la Seguretat Social per a tenir dret a jubilació o a tenir la incapacitat permanent en cas d'accident o malaltia.

Com fer la sol·licitud d'ajudes per tenir una persona a càrrec?

El més important, per poder accedir a les prestacions que atorga la Llei de Dependència, és dirigir-se als serveis socials de la teva zona, ja que són les comunitats autònomes qui gestionen aquestes idees. Des d'allà, t'informen i guien per poder fer tots els tramitis.

Recorda, que abans de tot, hauràs de començar per tramitar el Grau de Dependència i facilitar l'accés a casa d'un professional perquè avaluï el cas. A partir d'allà, la persona dels serveis socials et guiarà per poder beneficiar-te de les ajudes econòmiques com a persona cuidadora.

Què és la Llei de Dependència

Altres ajudes econòmiques en fer-se càrrec d'una persona major

Si la persona gran, a més de tenir un grau de dependència, disposa d'un grau de discapacitat reconegut, també pot beneficiar-se d'altres requisits.

A partir del 33% de discapacitat, una persona pot beneficiar-se d'ajudes fiscals, pensions i altres prestacions econòmiques. A més, les persones cuidadores de persones amb discapacitat, també tenen dret a unes certes deduccions en la declaració de la renda.

A més, les persones més grans de 65 anys poden accedir a certes ajudes econòmiques en cas de complir amb els requisits. Aquestes ajudes dependran del IPREM anual de la persona que sol·licita l'ajuda.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu