sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Declaració de la renda de persones amb discapacitat

Què s'ha de tenir en compte per a la declaració de la renda de persones amb discapacitat? T'expliquem tot el que necessites saber per al període del 2020.

Des del passat 7 d'abril que ja es poden presentar els declaracions de la renda de l'any anterior. Segons les discapacitats del contribuent, aquest es pot beneficiar de deduccions en la seva declaració.

 

”

 

Declaració de la renda en persones amb discapacitat

 

En el moment de fer la renda, les persones que acreditin un grau de discapacitat igual o superior del 33% poden beneficiar-se de deduccions fiscals. Per a persones amb un 65% o més tenen dret a majors ajudes.

En canvi, les persones que tenen menys d'un 33% de discapacitat no tenen dret cap prestació econòmica o beneficis fiscals (encara que sí que tenen alguns avantatges). Quan algú té un 33% o més grau de discapacitat aquestes solen necessitar ajuda de terceres persones, tenen una mobilitat reduïda o un grau de mobilitat limitada en algun membre del cos.

Les persones que tinguin un grau de discapacitat entre el 33 i 64% tenen dret a una prestació econòmica i poden tenir beneficis en la declaració de la Renda. En aquest aspecte, el mínim personal i familiar augmenta en 3000€, un mínim que no se sotmet a impost pel que la base a declarar és inferior al que es computa anualment.

La persona que tingui una discapacitat igual o superior al 65% té dret a cobrar una pensió per discapacitat. Es tracta d'una pensió no contributiva de fins a 5.639,20€ anuals que pot augmentar per a aquestes persones que tinguin un 75% o més de discapacitat (són persones que necessiten ajudes per a realitzar accions quotidianes).

 

Què es considera una discapacitat

 

Una discapacitat és una condició física, mental, intel·lectual o sensorial que fa presentar unes deficiències a la persona que la pateix. En funció del grau, una persona pot veure com la seva interacció amb la societat o la vida quotidiana es veu alterada. És a dir, les coses que per a moltes persones poden fer sense cap inconvenient, per a persones amb discapacitat és molt complicat o impossible.

 

”

 

 

Acreditació d'una discapacitat

 

Les persones amb discapacitat reconeguda tenen un certificat de discapacitat, un document que l'acredita de manera legal i amb el grau concret de discapacitat.

Per a definir un grau de discapacitat, les persones qualificades per a això es regeixen mitjançant un barem estatal i es valoren les limitacions que té la persona a avaluar. També tenen en compte factors socials, situació laboral, educativa i cultural.

Benefici de tenir un grau reconegut de discapacitat:

 • Accedir a accions de foment d'ocupació per a persones amb discapacitat
 • Adaptació del lloc de treball.
 • Adaptació a proves de selecció de personal públic.
 • Jubilació anticipada.
 • Accés a habitatge de protecció social.
 • Subvencions.
 • Tractaments de rehabilitació.
 • Recursos educatius.
 • Pensió no contributiva per invalidesa.
 • Prestacions econòmiques.
 • Prestacions familiars.
 • Beneficis fiscals.

 

Graus de discapacitat

 

Per a determinar quin grau de discapacitat te algú, es tenen en compte diferents activitats diàries que ha de fer la persona en qüestió. Aquestes activitats es divideixen en autocura, comunicació, activitats físiques, funcionals i control del son. Alguns exemples:

 • Moure's entre una cadira i el llit
 • Moviments bàsics com: elevar, agarrar subjectar, empènyer…
 • Ús del servei
 • Higiene personal
 • Si utilitza cadira de rodes
 • Pujar i baixar escales
 • Vestir-se
 • Incontinència
 • Comunicació i activitats socials
 • Menjar
 • Funcions sexuals
 • Dormir
 • Ús de mitjans de transport

Cadascuna d'aquestes activitats està detallada en accions molt concretes que tenen assignades un grau de l'1 al 5 que determina la gravetat d'aquest aspecte. La persona responsable de determinar la discapacitat va marcant les caselles i se suma la puntuació que ha sortit d’aquelles que s’han marcat amb un sí. Mitjançant la puntuació es podrà definir quin percentatge de discapacitat té la persona en qüestió.

Et detallem els graus:

 • Grau 1, discapacitat és nul·la: la dificultat per a realitzar l'acció definida és molt baixa i no es percep pràcticament cap problema per a poder fer-lo.
 • Grau 2, discapacitat lleu: hi ha dificultats per a realitzar algunes activitats diàries, però la persona les pot realitzar.
 • Grau 3, discapacitat moderada: hi ha una disminució o impossibilitat en la capacitat de la persona per a realitzar activitats diàries. Així i tot, les tasques d'autocura es poden dur a terme.
 • Grau 4, discapacitat greu: hi ha dificultats per a realitzar activitats normals. A més, la persona no pot dur a terme algunes de les accions d'autocura diàries per ella mateixa.
 • Grau 5, discapacitat molt greu: és impossible que la persona dugui a terme per ella mateixa qualsevol activitat diària. Són persones amb dependència severa.

En funció d'aquests graus es podrà definir el percentatge:

 • Classe 1, 0% discapacitat: no impedeix la realització d'activitats diàries.
 • Classe 2, 1% a 24%: de discapacitat lleu.
 • Classe 3, 25 al 49%: discapacitat moderada.
 • Classe 4, 50% al 70%: discapacitat greu.
 • Classe 5, 75% discapacitat: molt greu.

Coneix amb més detalls els Barems de discapacitat: com calcular el grau de minusvalidesa.

 

Tributació de les persones amb discapacitat

 

Et facilitem el PDF de l'Agència tributària per a poder saber la Tributació de les persones amb discapacitat.

 

 

Rendes que no tributen en la RENDA

Et presentem un llistat amb les prestacions i ajudes que estan exemptes de tributar en la renda:

 • Prestacions econòmiques de la Seguretat Social.
 • Pensions per inutilitat o incapacitat permanent
 • Prestacions de professionals autònoms o compte propi que tenen un règim diferent de la Seguretat Social, com ara mútues. S'ha de tenir en compte que, si l'import és superior al màxim que dona la Seguretat Social, la persona haurà de tributar l'excés.
 • Les deduccions que reben les persones amb discapacitat treballadores en previsió social especial.
 • Rendiments de treball derivats de les aportacions a patrimonis protegits de persones amb alguna discapacitat.
 • Prestacions per desocupació quan aquestes es demanen amb un únic pago perquè la persona amb discapacitat vol incorporar-se com a soci treballat o treball en cooperatives o en societats laborals o com a treballadors autònoms.

 

Caselles e la renda a tenir en compte per les persones amb discapacitat

 

En funció de les Comunitat Autònoma on vius la casella a tenir en compte varia. A més, les prestacions també són diferents. Pots informar-te en aquest enllaç sobre les deduccions autonòmiques per discapacitat.

 

Mínim personal, familiar i per discapacitat en la declaració de la renda

 

Per a calcular quina base es tenen en compte per a la tributació de la renda, es posa atenció en les particularitats personals i familiars del contribuent. Mitjançant un càlcul, s'intenta que les persones amb alguna discapacitat i amb les mateixes circumstàncies tinguin el mateix estalvi fiscal. També es tenen en compte la discapacitat dels ascendents.

També es rep una deducció per descendents amb discapacitat a càrrec. Les persones que tinguin un parentiu de línia directa o col·lateral fins al 3r grau inclusivament amb persones amb discapacitat també pot beneficiar-se d'una reducció si viuen junts. Tenen dret a l'aplicació d'una deducció de fins a 1.200€ anuals.

Els ascendents i descendents que viuen internats també es consideren que viuen amb la persona contribuent.

S'ha de tenir en compte que si la persona amb discapacitat necessita ajuda de terceres persones perquè l'ajudi a fer tasques bàsiques també es pot augmentar la suma del mínim per discapacitat del contribuent amb el concepte de despeses d'assistència.

 

”gràfica

En l'Agència Tributària especifiquen en cada cas el mínim personal i familiar per discapacitat. 

 

Altres Deduccions per discapacitat

 

T'especificarem les deduccions més interessants:

Deducció per adquisició d'habitatge habitual

Pots rebre deduccions en la renda per a veure adquirit un habitatge habitual abans de l'1 gener de 2013. Posteriorment la llei va canviar i per a hipoteques noves no funciona de la mateixa manera.

Deducció per reforma i adequació de l'habitatge habitual

Les persones que facin reformes en l'habitatge habitual per persones amb discapacitat per a adaptar-la a les seves necessitats poden aplicar una deducció. També compten obres i instal·lacions d'adequació com a rampes, ascensors, salvaescales i altres formes d'accessibilitat en les zones comunitàries d'un edifici. La base màxima de deducció són 12.080€.

Deduccions per discapacitat autonòmiques

En funció de la comunitat autònoma les persones amb discapacitat es poden beneficiar d'altres deduccions. Per a això t'aconsellem que visitis les fonts oficials de la teva comunitat.

Coneix més sobre les deduccions per discapacitat en 2020/2021.

 

Patrimonis protegits per a persones amb discapacitat

 

Es vol promoure la construcció de fons patrimonials vinculats a poder satisfer necessitats bàsiques de persones amb discapacitat. El que permet és reforçar els beneficis fiscals de les persones amb discapacitat mitjançant unes mesures per afavorir les aportacions de manera gratuïta als patrimonis protegits constituïts.

Es considera que no hi ha ni un guany o perduda en aportacions en aquesta classe de patrimonis, d'aquesta manera, aquests estan constituïts a favor de persones amb discapacitat.

En casos que s'hagi superat el límit d'aportació d'un any, es tindrà dret a una reducció en els quatre períodes impositius següents.

 

Plans de pensions en la declaració de la renda per a persones amb discapacitat

 

Hi ha avantatges fiscals per a les persones amb discapacitat que aporten una quantitat en plans de pensions. Gràcies als plans de pensions de redueix la base imposable de la declaració de la renda.

 

Com pots veure, hi ha molts aspectes a tenir en compte per a fer la declaració si tens un grau de discapacitat superior al 33%. Si creus que el teu cas pugui ser complex, aconsellem que et posis en contacte amb un gestor especialitzat perquè valori personalment el teu cas.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu