sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Drets i beneficis que implica tenir el certificat de discapacitat

L'objectiu del certificat de discapacitat és compensar els desavantatges socials que la discapacitat implica, proporcionant accés a drets i prestacions per a la igualtat d'oportunitats.

A continuació, us explicarem algunes dels principals avantatges que es poden obtenir amb el certificat de discapacitat.

IRPF: Es contemplen una sèrie de reduccions a la base liquidable de l'impost considerant la condició de discapacitat del contribuent o d'ascendents o descendents d'aquest. Aquesta reducció serà de 5.000 euros anuals, si el grau de discapacitat és igual o superior al 65 per cent.”

Iva: S'estableix que en comptes de pagar el 16 % d'IVA per l'adquisició d'un vehicle per a l'ús de persones discapacitades es pagarà el 4 %.

Exempció en l'impost de matriculació de vehicles: S'estableix l'exempció de l'impost de matriculació dels vehicles automòbils matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, sempre que hagin transcorregut almenys quatre anys des de la matriculació d'un altre vehicle en anàlogues condicions.

Exempció en l'impost de circulació de vehicles: estaran exempts del pagament de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica els vehicles per a persones de mobilitat reduïda i els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu.

Compra d'habitatge: Es poden accedir a ajudes si es volen comprar un nou habitatge que es reculli dins del Pla Estatal d'Habitatges. També existeixen una sèrie de beneficis a nivell d'hisenda així com suport per a l'adaptació de la mateixa.

Altres avantatges:

Bono taxi.
Zones d'aparcament reservat (solament persones amb mobilitat reduïda).
Ajuda domiciliària en cas de precisar suport de terceres persones.
Ajudes per a l'adquisició de cadires de rodes i un altre material ortopèdic.
Ajudes per a compra i lloguer d'habitatges
Beneficis fiscals: IRPF i Renda
Ajudes per família nombrosa
Ajuda anual per membres amb discapacitat en la unitat familiar
Subsidi extraordinari per desocupació (RAI)
Ajudes per a autònoms
Ajudes en matriculació de vehicles
IVA reduït (4%) per a adquisició de vehicles
Descomptes en Oci i Cultura.
Beques per a educació.

Font: www.tododisca.com

valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2023

menu