sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

El CERMI elabora una guia informativa sobre les obres i actuacions d'accessibilitat en comunitats

premis cermi valida

Segons s'exposa en la guia, el dotar d'accessibilitat universal als edificis de comunitats de propietaris constitueix “una necessitat bàsica que connecta amb drets humans fonamentals, com ara la llibertat de desplaçament o de comunicació o el de gaudir d'un habitatge digne”. Compta amb el suport del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat i de Vàlida sense barreres.

L'assessoria Jurídica del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI Estatal) ha elaborat la ‘Guia Informativa: obres i actuacions d'accessibilitat en comunitats de propietaris – Règim Legal’, amb l'objectiu d'indicar, des del punt de vista normatiu, els drets de les persones amb discapacitat per garantir l'accessibilitat als seus habitatges.

En aquest sentit, la Guia explica que les persones beneficiàries del dret que regula l'accessibilitat són les persones propietàries de l'habitatge si viuen en ella, treballen, presten serveis altruistes o voluntaris, persones amb discapacitat o persones majors de 70 anys. Així mateix, afecta a les comunitats i mancomunitats subjectes a la Llei de Propietat Horitzontal, a la major part dels immobles dedicats a habitatge habitual.

Quant a les obres i instal·lacions d'accessibilitat sense necessitat d'acord, assenyala que l'accessibilitat “és una obligació de les comunitats de propietaris per mitjà de les obres o reformes que resultin necessàries”. En aquest sentit, indica que les obres necessàries per a l'ús dels elements comuns o les instal·lacions o dispositius que afavoreixin la comunicació exterior, l'import de la qual no excedeixi de dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes, es realitzaran quan una persona propietària ho sol·liciti.

Segons estableix la guia, les despeses d'aquestes obres els cobriran tots els veïns de l'immoble, excepte les unitats familiars que tinguin ingressos anuals inferiors a 2,5 vegades el IPREM. En aquest cas, resulta aplicable, excepte quan la unitat familiar pogués tenir accés a subvencions i ajudes que impedeixin el cost anual repercutit de les obres o instal·lacions superi el 33% dels seus ingressos anuals.

D'altra banda, en relació a les obres i instal·lacions d'accessibilitat que necessiten l'acord de la comunitat de propietaris, la guia exposa que, quan les obres que siguin necessàries d'accessibilitat a l'immoble excedeixin l'import de dotze mensualitats de despeses ordinàries i l'acord per a la seva realització s'hagi adoptat vàlidament, la comunitat quedarà obligada al pagament de les despeses que origini l'obra o instal·lació.

Així, adverteix que “aquests acords s'adoptaran amb el vot favorable de la majoria dels propietaris, que, al seu torn, representin la majoria de les quotes de participació, així com que es computaran com a vots favorables els d'aquells propietaris absents de la Junta degudament citats i que, informats de l'acord, no comuniquin la seva discrepància en el termini de 30 dies naturals”.

Quant a les actuacions per incompliment, la persona titular del dret pot exigir el seu compliment davant els Tribunals de Justícia enfront d'una possible actitud incomplidora per part de la comunitat de propietaris; al mateix temps que, la pròpia comunitat pot reclamar enfront dels propietaris que no respectin els acords adoptats o les obligacions que la pròpia Llei estableix per a la comunitat en el seu conjunt.

Finalment, la guia també fa referència a les obres i instal·lacions d'accessibilitat que poden realitzar les persones amb discapacitat, assumint el cost que suposen. En aquest sentit, segons la Llei de Límits al Domini sobre Immobles per a eliminar Barreres Arquitectòniques a les Persones amb Discapacitat, el titular del dret comunicarà al president de la comunitat de propietaris o mancomunitat la necessitat d'executar obres d'adequació per a l'eliminació de barreres per raó de la seva discapacitat o edat.

Aquesta Llei també estableix que s'acompanyarà a aquesta comunicació, la qualificació del grau de discapacitat o DNI per a acreditar l'edat, el projecte tècnic de l'obra per realitzar detallat, i l'acreditació d'empadronament municipal.

El receptor de la comunicació, continua, en el termini màxim de 60 dies, comunicarà al sol·licitant: el seu consentiment, oposició raonada o podrà plantejar solucions alternatives a les propostes pel sol·licitant, el qual podrà transmetre la seva conformitat o disconformitat, en aquest sentit.

Si aquesta comunicació fora d'oposició o les mesures alternatives proposades no fossin acceptades pel sol·licitant, la guia adverteix que la via que hauria de seguir-se és la interposició de demanda en els Tribunals de Justícia, en l'ordre civil.

Per tant, en aquest cas, es planteja que “les despeses que originin les obres o instal·lacions seran a càrrec de la persona sol·licitant d'aquesta”.

Aquesta guia informativa també fa referència a les dues normes reguladores vigents d'aquesta matèria, que són: la Llei d'Adaptació Normativa a la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat; i la Llei de Límits del Domini sobre immobles per a eliminar barreres arquitectòniques a les persones amb discapacitat.

Així mateix, facilita els formularis escrits que han d'emplenar les persones que sol·licitin la realització de les obres o instal·lacions d'accessibilitat en la comunitat de propietaris.

La Guia Informativa: obres i actuacions d'accessibilitat en comunitats de propietaris - Règim Legal, elaborada pel CERMI, amb el suport del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat i de Válida sin barreras, es troba disponible, en format accessible, en la pàgina web del CERMI, www.cermi.es.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu