sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Els drets laborals dels discapacitats a Espanya

Quins drets laborals posseeixen els discapacitats a Espanya?

Avui dia, la vida de les persones amb discapacitat ha millorat en diversos àmbits. Afortunadament, cada vegada es prenen més mesures per a aconseguir una societat inclusiva, buscant noves solucions tecnològiques per a facilitar la seva vida diària i per a desenvolupar aspectes com l'accessibilitat universal, facilitats en educació o en l'àmbit laboral.

En aquest article, ens centrarem en aquest últim punt, analitzant alguns dels aspectes més rellevants dels drets al treball.

 

 

Avantatges laborals de les persones amb discapacitat

 

Les persones amb alguna discapacitat reconeguda, disposen d'un nombre de places reservades per a l'ocupació. Aquestes empreses que tenen 50 o més empleats han d'assegurar un mínim del 2% de la seva plantilla amb treballadors amb alguna minusvalidesa acreditada.

La Llei General dels Drets de les persones amb Discapacitat determina que aquestes persones seran protegides per les administracions públiques, per aquest motiu, a més dels drets amb els quals compta qualsevol treballador, també disposaran del dret a la igualtat i una instrucció laboral pel fet que poden ser més susceptibles a patir algun tipus d'exclusió.

Les empreses que tinguin a la seva plantilla a persones amb discapacitat, se'ls aplicarà una deducció addicional en el cost de l'impost de la renda.

 

 

Adaptació del lloc de treball per discapacitat

 

L'Estatut dels treballadors determina com a dret fonamental el de la integritat física i una correcta política de seguretat i higiene.

D'altra banda, l'article 15.d) de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, estipula l'adaptació del lloc de treball per part de l'empresa al contractat. En aquest sentit, l'empresari ha d'adequar el lloc de treball de la persona amb discapacitat sobre la base de les seves circumstàncies personals.

Existeixen algunes ajudes per a l'adequació del lloc de treball regulades en el Reial decret 1451/1983 que poden ser sol·licitades pel propi treballador en el cas de no haver-les sol·licitat aquesta empresa.

 

 

 

Quantes hores pot treballar un discapacitat?

 

 

No existeix una jornada especial per a les persones amb discapacitat recollida en l'Estatut dels Treballadors. En aquest sentit, si algú pretén reduir la seva jornada amb base a la seva discapacitat, segons la Llei, no hi hauria una causa legal per a això.

Com a cas excepcional però, si la persona acredita amb documentació mèdica que per al seu estat de salut és convenient una reducció de jornada, podria sol·licitar a l'empresari aquesta reducció, i si aquest no la duu a terme, instar l'extinció causal del contracte de treball per determinació de l'estipulat en l'article 50 de l'Estatut dels Treballadors.

 

Si t'ha interessat aquest article, t'animem a llegir els beneficis que suposa disposar de la targeta acreditativa del grau de discapacitat. 

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu