sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Herència jacent: Què és i com es gestiona una successió en transició

Herencia yacente qué es

L'herència jacent és un concepte legal que pot generar incertesa i confusió en els processos successoris. Quan un titular d'una herència mor sense que s'hagi designat un hereu o administrador, els béns i actius queden en un estat de llimbs legals. En aquest article, explorarem en què consisteix l'herència jacent, com es maneja aquesta situació i els passos necessaris per a la correcta gestió d'una successió en transició.

Com es gestiona l'herència jacent?

L'herència jacent és un terme legal que es refereix a una situació en la qual el titular d'una herència ha mort (mort del causant), però encara no s'ha designat a un hereu (o la seva acceptació de l'herència) o un administrador de l'herència jacent per a gestionar els actius i assumptes relacionats amb ella. En altres paraules, l'herència està en un estat de transició, esperant que es realitzin els tràmits legals corresponents i l'hereu prengui la decisió d'acceptar o renunciar.

La prescripció produeix els seus efectes jurídics a favor i en contra de l'herència abans d'haver estat acceptada i durant el temps concedit per a fer inventari i per a deliberar.

Article 1934. Codi Civil

Durant aquest període, els béns i propietats de l'herència queden en un estat de llimbs legals i no poden ser distribuïts ni transferits fins que es completi el procés de successió i s'identifiquin els hereus legals. Mentrestant, un administrador de l'herència pot ser nomenat per protegir i preservar els actius fins que es resolgui la situació de l'herència.

Una herència es pot mantenir com a jacent durant 30 anys, i succeeix quan no existeix una regulació específica de la figura successòria i es pren com a referència el termini de prescripció de reclamació d'una herència.

Documentació y administradors d'herència

A més, existeixen obligacions tributàries que les persones hereves han de tenir en compte. En algunes ocasions, està bé comptar amb l'ajuda d’un advocat especialista en herències.

Característiques de l'herència jacent

L'herència jacent té diverses característiques distintives que la diferencien d'una herència regular. Aquestes característiques inclouen:

  1. Absència d'hereu designat: no s'ha designat un hereu o beneficiari específic per a rebre els béns i actius del difunt. Això pot deure's a la falta d'un testament vàlid, la no designació d'hereus en un testament o la falta d'acord entre els hereus potencials.
  2. Estat de transició: L'herència jacent representa un estat de transició entre la defunció del titular i la designació d'un hereu o administrador legal. Durant aquest període, els béns i actius queden en llimbs legals i no poden ser transferits ni distribuïts.
  3. Necessitat de designació d'un administrador: En absència d'un hereu designat, és comú nomenar un administrador per gestionar l'herència jacent. Aquest administrador és responsable de protegir i preservar els béns i actius fins que es resolgui la situació i s'identifiquin els hereus legals.
  4. Limitacions en l'administració dels actius: Durant el període d'herència jacent, els actius no poden ser transferits, venuts o distribuïts sense una autorització legal adequada. Això es fa per a evitar disputes i assegurar una distribució justa dels béns entre els hereus.
  5. Possible intervenció judicial: En certs casos, quan l'herència jacent és complexa o hi ha disputes legals entre els possibles hereus, pot ser necessària la intervenció judicial. Un jutge pot prendre decisions sobre l'administració de l'herència i resoldre les disputes pendents.

Per què es diu herència jacent

Causes i factors que generen una herència jacent

Existeixen diverses causes i factors que poden donar lloc a una herència jacent. Aquestes inclouen:

  1. Falta de designació d'hereus: Una de les principals causes d'una herència jacent és la falta de designació explícita d'hereus en un testament vàlid. Si el difunt no ha deixat instruccions clares sobre com s'han de distribuir els seus béns i actius després de la seva defunció, pot generar una situació d'incertesa i retardar la designació d'hereus.
  2. Disputes legals i litigis: En alguns casos, les disputes legals i els litigis relacionats amb l'herència poden generar una situació d'herència jacent. Aquestes disputes poden sorgir per diverses raons, com la validesa del testament, la interpretació de les seves disposicions o la identificació dels hereus legals.
  3. Desconeixement d'hereus: A vegades, pot haver-hi dificultats per a identificar i localitzar als hereus legals. Això pot succeir quan no es té coneixement de l'existència d'uns certs parents o quan els hereus estan dispersos geogràficament. La cerca i notificació dels hereus pot portar temps i retardar la designació d'un administrador.
  4. Conflictes familiars: Els conflictes familiars, com a desacords entre els hereus potencials, poden generar obstacles en el procés de designació d'hereus. Aquests conflictes poden donar lloc a disputes legals i prolongar la situació d'herència jacent fins que es resolguin els problemes familiars pendents.
  5. Tràmits legals complexos: En alguns casos, la complexitat dels tràmits legals relacionats amb l'herència, com la necessitat de realitzar inventaris detallats dels béns i actius, la liquidació de deutes o la gestió de negocis o propietats, pot generar retards en la designació d'un administrador i, per tant, en la resolució de l'herència.

Vocabulari jurídic sobre l'herència jacent

Cabal hereditari: es refereix al conjunt de béns, drets i obligacions que formen part d'una herència. És el valor total dels actius i passius transmesos als hereus. Inclou propietats, comptes bancaris, deutes i altres elements. Es distribueix segons el testament o les lleis aplicables.

La capacitat processal: es refereix a la capacitat legal d'una persona per a participar en un procés judicial, ja sigui com a demandant, demandat, testimoni o qualsevol altra part involucrada. És l'aptitud per a exercir drets i complir deures processals. Es basa en la capacitat mental i legal d'una persona per a comprendre i participar en el procés legal de manera efectiva.

Els hereus jacents són aquells que estan en una situació d'incertesa o pendent de designació en una successió. Són els potencials beneficiaris d'una herència en absència d'un hereu designat. Aquests existeixen fins que l'hereu accepti o decideixi renunciar a l'herència. A més, qualsevol creditor pot reclamar el deute de l'herència en cas que existeixi.

https://youtu.be/V1KZ2Pw2K8Y?si=Fk7eN8cmR24_IKIg
La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu