sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Increment de les quanties en pensions 2024

Subida de las pensiones el 2024

Aquest 2024 el govern espanyol revalorar les pensions amb caràcter general d'un 3,8% per a poder garantir el poder adquisitiu dels pensionistes sobre la base de l'IPC (Índex de Preus al Consum). Aquest augment de les pensions es va aprovar el passat 27 de desembre del 2023 mitjançant un Reial Decret Llei. Per tant, quin seran els mínims de les pensiones aquest 2024?

Quant han pujat les pensions contributives aquest 2024?

L’augment varia en funció de la modalitat del pensionista. En aquest cas, per als pensionistes de la Seguretat Social amb modalitat contributiva i les pensions ordinàries i extraordinàries del Règim Especial de Classes Passives de l'Estat pugen un 3,8%.

Aquest augment, posat en un cas pràctic d'exemple, implica que una persona que rebia 1.380€, veurà incrementat la seva pensió a 52€ al mes o 734 euros a l'any. De mitjana, es calcula que entre l'any 2023 i 2024 les pensions han pujat uns 2.230 euros aquest any.

Per què han pujat 3,8% aquest 2024? Aquest càlcul que ha fet el govern correspon al mètode objectiu en el qual les pensions es revaloren al començament de cada any en el percentatge equivalent al valor mitjà de les taxes de variació interanual expressades en tant per cent de l'Índex de Preus al Consum dels dotze mesos previs a desembre de l'any anterior.

Pensions 2024

Així doncs, valorant l'increment de l'IPC aquest passat 2023 després que l'INE (Institut Nacional d'Estadística) fes l'últim càlcul tenint en compte els 12 mesos, la pujada queda marcada al 3,8%. Pugen

A quines pensions se'ls aplica la pujada aquest 2024?

La pujada no solament afecta a les pensions contributives de la Seguretat Social, sinó que afectarà a unes altres. A més, la part interessant és que la pujada varia en funció de la tipologia. Aquestes són les pensions que hi ha actualment a Espanya:

 • Jubilació
 • Invalidesa
 • Orfandat
 • Viduïtat
 • Família nombrosa o monoparental

Com hem comentat, la revaloració canvia en funció de la seva tipologia, per la qual cosa passa el següent:

 • Pensions no contributives i Ingrés Mínim Vital: es revalora un 6,9%.
 • Les pensions de viduïtat amb càrregues familiars un 14,1%
 • Per part seva, les pensions no contributives per vellesa o discapacitat es revaloren un 6,9%, la qual cosa suposa arribar als 517,9€ mensuals o, a la suma de l'any, 7.250,6€.
 • Les prestacions d'orfandat per culpa de violència en contra de la dona experimentaran la mateixa pujada que el salari mínim interprofessional.
 • Finalment, el complement de la reducció de bretxa de gènere de pensions no contributives de fixa als 33,2€ mensuals.

Amb aquest 2024, ja és el tercer any que es revaloren les pensions segons l'IPC. Així que s'estima que actualment, de mitjana, una persona pensionista està cobrant 321€ més que el 2018.

Càlcul de les pensions de jubilació 2024

La lletra petita, això sí, diu que les pensions que superin els 3.175,04€ mensuals no es revaloren, encara que s'aplica algunes excepcions. Tot i això, s'estipula que un pensionista no pot cobrar més dels 44.450,56€ a l'any.

Taula de quantia mínima de pensions contributives el 2024

T’ensenyem els imports mínims anuals de les pensions contributives per a aquest any 2024 en funció del tipus de pensió.

Taula de pensions de jubilació i viduïtat

CLASSE DE PENSIÓAMB CÒNJUGUE A CÀRREC (euros/any)SENSE CÒNJUGUE: Unitat econòmica unipersonal (euros/any)AMB CÒNJUGUE NO A CÀRREC (euros/any)
JUBILACIÓ
Titular amb 65 anys14.466,20€11.552,8€10.966,20€
Titular menor de 65 anys14.466,20€10.329,20€10.215,8€
Titular amb 65 anys procedent de gran invalidesa21.698,6€17.329,20€16.448,6€
Incapacitat permanent
Gran invalidesa21.698,60€17.329,2€16.448,6€
Absoluta14.466,20€11.552,80€10.966,20€
Total: titular amb 65 anys.14.466,20€11.552,80€10.966,20€
Total: derivada de malaltia comú menor de 64 anys.14.466,20€10.808€10.215,8€
Total derivada de malaltia comú menor de 60 anys.8.516,2€8.516,20€8.443,4€
Parcial del règim d'accidents de feina: titular amb 65 anys.14.466,20€11.552,80€10.966,20€
Viduïtat
Titular amb càrrecs familiars14.466,20€
Titular amb 65 anys o amb discapacitat de grau igual o superior al 65%11.552,80€
Titular amb edad entre el 60 y 64 anys10.808€
Titular amb menys de 60 anys8.752,8€

Taula d'altres pensions contributives de la Seguretat Social 2024

CLASSE DE PENSIÓEuros/anys
ORFANDAT
Per beneficiari.3.533,6€
Per beneficiari menor de 18 anys amb discapacitat igual o superior del 65%.6.946,80€
Orfandat absoluta distribuïda, en el seu cas, entre beneficiaris8.752,8€
PRESTACIÓ D'ORFANDAT
Un beneficiari10.584€
Varis beneficiaris: a repartir entre ells.17.841,6
EN FAVOR A FAMILIARS
Per beneficiari3.533,6€
SI NO EXISTIX VIDU NI ORFA PENSIONISTES
1 beneficiari amb 65 anys8.534,4€
1 beneficari menor de 65 anys8.043€
Varis beneficiaris: el mínim assignat a cada un d'ells s'incrementa en el import que resulti de prorratejar 5.219,2 euros/anys entre el número de beneficiaris.

Els límits d'ingressos per al reconeixement de la pensió es:

 • Sense cònjuge a càrrec: 8.942€/any
 • Amb cònjuge a càrrec: 10.430 €/any

Taula de quanties mínimes per a les pensions de Classes Passives 2024

Així queden les pensions de les Classes Passives a partir del 2024:

CLASSE DE PENSIÓAMB CÒNJUGE A CÀRREC (euros/anys)SENSE CÒNJUGE: UNITAT ECONÒMICA UNIPERSONAL (euros/anys)AMB CÒNJUGE NO A CÀRREC (euros/anys)
Pensió de jubilació14.466,2€11.552,80€10.966,20€
Pensió de viduïtat11.552,8€
Pensió familiar (no viduïtat) sent N el número de beneficiaris de la pensió o pensions.11.261,60€/n

Prestació no contributiva per fill a càrrec

La quantia que es dona a famílies per un fill a càrrec de 18 anys o més i amb una discapacitat igual o superior al 65% es fixa als 5.647,20€ anuals. En cas que la discapacitat sigui el 75% llavors el total anual augmenta fins als 8.469,60€.

Tot i així, s'ha de tenir en compte que les famílies amb un menor amb discapacitat d'almenys del 33% el màxim dels seus ingressos anuals queden fixades als 14.544€, en cas de famílies nombroses és de 21.888€.

Revalorar les pensions de les persones grans

Actualització de les prestacions:

 • Fill menor amb almenys 33% de discapacitat: 83,33€ al mes, és a dir, 1.000€ a l'any.
 • Fill major d'edat amb discapacitat del 65% o més: 417,70€ al mes o 5.012€ anuals.
 • Per a un fill major d'edat amb discapacitat de més del 75% i amb assistència: 626,6€ o 7.519 a l'any.

Per saber quin grau de discapacitat té una persona és obligat fer una valoració per un tribunal mèdic.

A qui afecta la pujada de les pensions del 2024?

S'estima que 11,8 milions de persones pensionistes o persones que tenen una prestació podran augmentar el seu poder adquisitiu o mantenir-lo. És a dir, els beneficiaris de pensions contributives, pensions no contributives, persones que compten amb l'Ingrés Mínim Vital, les Classes Passives i també les prestacions per fill a càrrec amb discapacitat.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu