sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Llei per a mares amb fills discapacitats 2020

Què declara la Llei sobre les mares i pares amb fills amb discapacitat?  T'expliquem la normativa d'aquest 2020 i quins són els beneficis als quals poden optar les persones en aquesta situació.

 

La cura de les persones en situació de dependència, així com la seva inclusió social i el seu desenvolupament personal, és un dels primers desafiaments de la política social dels països desenvolupats.

L'objectiu és encarregar-se de les necessitats de les persones que, per trobar-se en una posició vulnerable, necessiten un suport especial per a realitzar les diferents activitats essencials de la seva vida diària. També pretén millorar-se la seva autonomia i disposar de majors drets per a la seva inclusió amb la resta de les persones.

T'expliquem quines ajudes hi ha actualment per a fer més fàcil i inclusiva la vida de les famílies amb un fill a càrrec amb discapacitat.

 

Inclusió de nens amb discapacitat

 

Normalment les parelles amb cura a càrrec de parents amb discapacitat, un dels dos (mare o pare) han de demanar una reducció de jornada laboral o deixar de treballar. Això suposa una disminució en els ingressos familiars.

Per això, tenir un fill amb discapacitat pot tenir un impacte familiar en el seu àmbit social, laboral i econòmic. Per aquest motiu, existeixen algunes lleis que busquen garantir una millor conciliació quan tens un fill amb discapacitat.

 

”síndrome-down-ayudas-beneficios-niños-discapacidad-prestaciones-economicas-madres”

 

Un nen amb Síndrome de Down o diversitat funcional té els mateixos drets que la resta de nens amb algunes diferenciacions pel fet de formar part d'un sector més vulnerable.

En aquest sentit, i segons la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, els nens amb discapacitat tenen dret a una assistència especial. També poden sol·licitar una ajuda del govern per a millorar la situació financera particular de la seva família.

Per això, existeixen 3 factors elementals que s'acullen en aquesta convenció:

 • Dret a l'educació.
 • Dret a l'oci.
 • Dret a poder expressar-se lliurement i donar la teva opinió.

A més d'aquests principis bàsics, també existeixen els següents punts:

 • Disposar d'un habitatge adaptat a les necessitats de la persona amb discapacitat.
 • Dret a poder desplaçar-se de manera autònoma a través d'un transport accessible.
 • Protecció sanitària i accés als serveis per a la cura de malalties.
 • En l'àmbit dels serveis socials, poder accedir a les diferents oportunitats sense discriminació per discapacitat.
 • Obtenir suport tècnic i informatiu per a disposar del primer treball.
 • Poder optar a les diferents ajudes tècniques que fomentin la seva autonomia personal i social.

 

La conciliació de la vida laboral i familiar amb familiars i fills discapacitats

 

Hi ha diferents drets i prestacions socials per a la igualtat d'oportunitats de les famílies amb necessitats especials. Existeixen diferents partides que poden ser requerides per títol de família nombrosa, famílies monoparentals i també per a les famílies a cura de fills amb discapacitat.

En aquest últim cas, el grau del nen amb discapacitat ha de ser del 33% o més i ha d'estar reconegut amb l'obtenció del certificat de discapacitat.

 

Lleis per a mares i pares amb fills amb discapacitat

 

Prestació econòmica amb un fill amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% i menor de 18 anys:

Pot sol·licitar-se una ajuda de 1.000 € per fill de manera anual. No es té en compte els ingressos de l'afectat ni de la família.

Prestació econòmica per fill major de 18 anys amb discapacitat del 65% o més:

Pot sol·licitar-se 4.747,20 € anuals per fill a càrrec. No s'exigeix cap límit de recursos econòmics.

Ajudes per un fill major de 18 anys amb discapacitat del 75% o més:

En aquest cas, és necessari que el fill a càrrec disposi d'un cuidador per a fer les tasques de la seva diària. La quantia abonada serà de 7.120,80 € anuals per fill, sense límit de recursos econòmics.

 

”ayudas-madres-niños-discapacidad-prestaciones-economicas”

 

A més d'aquestes ajudes, també existeix una deducció per descendent amb discapacitat en la Declaració de la Renda de fins a 1.200 euros anuals. Així mateix poden cobrar-se de manera anticipada en pagaments fraccionats de 100 euros mensuals.

Existeix una altra deducció per cònjuge amb discapacitat si no es té un ingrés superior a 8.000 € anuals, a exclusió de les rendes exemptes.

 

Quant a període de descans laboral per naixement, actualment la mare biològica gaudeix de 16 setmanes de període de suspensió laboral. L'altre progenitor disposa d'una suspensió total de 12 setmanes.

En el cas de tenir un fill amb discapacitat, cadascun dels progenitors disposarà d'1 setmana més per fill/a per a les seves cures directes.

 

Prestacions autonòmiques i estatals

 

A part de les ajudes ja esmentades pensades per a les famílies a cura de fills amb discapacitat, també existeixen un altre tipus d'ajudes en matèria d'igualtat destinades a persones amb discapacitat reconeguda.

Si es té una minusvalidesa amb un grau igual o superior al 33% existeixen diferents partides i beneficis destinades a millorar la seva qualitat de vida i equiparar oportunitats.

És imprescindible disposar del certificat on s'acredita el grau de discapacitat de la persona per a poder optar a les diferents ajudes. A més, la persona beneficiària de la prestació ha d'estar afiliada al Sistema de la Seguretat Social.

 

”ayudas-beneficios-madres-niños-discapacidad-33-prestaciones-economicas”

 

Cada comunitat autònoma compta amb unes partides pressupostàries diferents per a aquesta mena de subvencions.

 • T'esmentem alguns dels beneficis/ajudes que pots accedir amb el certificat de discapacitat:
 • Deduccions sobre la quota autonòmica IRPF.
 • Ajudes econòmiques en el sector de l'educació.
 • Ajudes per a comprar un habitatge.
 • Ajudes per a comprar o adaptar un vehicle així com reduccions o exempció de l'impost de circulació i de matriculació.
 • Ajudes per a accedir al món laboral.
 • Abonaments per a la utilització del transport públic.
 • Descomptes en cultura i oci.
 • Ajudes per a rebre material mèdic com a cadires de rodes, pròtesis o caminadors.

 

Quan el fill o menor a càrreg tè un grau del 65% o més, a part dels avantatges citats també poden optar-se a una sèrie de bonificacions extres.

 

Mobilitat i accessibilitat universal per a persones amb discapacitat

 

A més dels punts anteriors, també existeixen ajudes destinades a adaptar els habitatges i vehicles per a aconseguir una accessibilitat universal i millorar l'autonomia personal.

En aquest sentit, totes aquestes instal·lacions o adaptacions que es considerin necessàries per a millorar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda o discapacitat, poden optar a una ajuda econòmica.

En aquest sentit, si es necessita instal·lar una ajuda tècnica com una cadira salvaescales, una plataforma pujaescales o un elevador vertical també pot optar-se a aquesta mena de prestació econòmica. Et deixem un article on t'expliquem detalladament les diferents subvencions per a millorar l'accessibilitat que existeixen a Espanya.

 

”ayudas-salvaescaleras-sillas-plataformas-elevadores-beneficios-niños-discapacidad-prestaciones-economicas” 

valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2023

menu