sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Mecanismes de conciliació familiar amb persones dependents

Consciliació familiar

Moltes persones han viscut en primera persona com de difícil pot arribar a ser compenetrar la vida laboral amb la vida personal. Des de fa anys disposem de mecanismes de conciliació familiar per poder adaptar la nostra jornada laboral a la nostra vida personal. T'expliquem les opcions que tens en cas de tenir una persona gran a càrrec o un familiar amb discapacitat.

Que és la conciliació familiar

La conciliació familiar és un dret de tots els treballadors que ofereix a les persones la possibilitat de sol·licitar l'adequació de la seva vida laboral amb la seva vida privada i familiar. L'objectiu d'aquest concepte és que la persona pugui tenir una vida familiar i, al mateix temps, continuar la seva carrera professional.

La llei reguladora de l'Estatut dels Treballadors ofereix la possibilitat de demanar una reducció de jornada i, des del 2019, també permet l'ordenació del temps de treball i treball a distància.

Gràcies a la conciliació, persones amb fills petits o amb familiars grans i dependents, poden adaptar la seva jornada laboral per poder tenir temps per a estar amb ells. Això permet recuperar qualitat de vida en l'àmbit personal. En moltes ocasions l'opció que trien és reduir la seva jornada.

Cuidar d'una adult amb dependència

Al final, l'objectiu és que les persones que vulguin tenir una vida personal i professional equilibrada puguin fer-ho amb tranquil·litat.

Gràcies a aquest dret, les antigues limitacions laborals desapareixen:

 • Disminueix les diferències entre el dones i homes en l'àmbit laboral, la discriminació per ser mare o pare i voler estar amb els teus fills i seguir en el mercat laboral.
 • Poder accedir a càrrecs de més responsabilitat a l'empresa i poder estar amb la teva família. És especialment interessant per igualar oportunitats entre dones i homes.
 • Tant els fills com familiars grans o dependents guanyen el dret de passar temps amb un familiar que els cuidi i atén.
 • Es guanya tranquil·litat de saber que si un familiar necessita la nostra ajuda podem oferir-l'hi.

Al final, les mesures de conciliació familiar impliquen igualtat d'oportunitats per a desenvolupar una vida familiar i professional com la persona desitgi.

Mecanismes de conciliació familiar i laboral

Existeixen diferents mecanismes legals perquè la persona treballadora pugui demanar un horari conciliat amb la seva vida privada i laboral. Són els següents:

 • Reducció de jornada: L'estatut dels treballadors estipula que es pot tenir una reducció de la jornada, juntament amb la disminució proporcional del sou, d'un vuitè a la meitat de la jornada completa. Aquesta sol·licitud s'utilitza molt per a la cura d'un menor, especialment en els seus primers anys de vida.
 • Adaptació del lloc de treball: canvi d'horari o manera de teletreball.
 • Excedència per cura d'un familiar amb reserva de la posició. Aquest període no pot ser superior a dos anys. En aquests casos l'antiguitat es manté i durant el primer any pot mantenir el seu lloc, mentre que a partir del segon no es garanteix el mateix, però en tornar tindrà una posició similar.

Aquests mecanismes de conciliació ofereixen el dret al treballador a demanar a l'empresa una adaptació de la seva jornada, així i tot, això no implica que l'empresa estigui obligada a acceptar-ho. Pot ser que l'empresa, per raons vàries, decideixi que no pot oferir aquesta possibilitat a la persona treballadora o bé no pot acceptar totes les exigències.

Pot negar-se una empresa a la conciliació familiar?

Has de tenir present que tens el dret a sol·licitar conciliació familiar a la teva empresa, però aquesta no té l'obligació d'acceptar-lo. En cas que denegui la sol·licitud del treballador ha d'indicar el motiu. Les causes principals són les següents:

 • L'empresa no pot trobar un substitut per l'horari que el treballador vol conciliar.
 • Hi ha molta demanda de conciliació en la plantilla i no es pot afrontar.
 • Que sigui difícil trobar una persona que pugui fer el mateix treball per ser molt específica o especialitzat.

Hi ha moltes empreses que actualment ofereixen en més o menys mesura formes de conciliació. De fet, la negació rotunda pot ser que afecti negativament la relació amb els treballadors tenint en compte que moltes empreses estan adquirint bons hàbits per a oferir bones pràctiques cap als treballadors.

Conciliació familiar i persones dependents

Moltes persones utilitzen la conciliació de la vida familiar per poder cuidar familiars dependents. Tot i així, cal complir uns requisits per a poder accedir a aquest dret. Et diem quins són:

 1. El familiar ha de ser de segon grau de consanguinitat o afinitat, és a dir, pot ser germà, pare, fill, avis o nets. Mentre que oncles i nebots queden descartats. També es consideren d'aquest grau fills adoptats o en acolliment.
 2. El familiar no pot treballar: aquesta persona no pot tenir cap ingrés o bé només pot ser pensionista.
 3. La persona ha de ser dependent: és a dir, el familiar no pot valer-se per si mateix per a fer activitats diàries o habituals (menjar, cuinar, rentar-se…). Això s'ha de demostrar amb un informe dels serveis socials i és important que s'hagi fet la sol·licitud per tenir el grau de minusvalidesa.
 4. La persona treballadora es converteix en el cuidador directe, per tant, la càrrega de les cures és seva i no la té a una altra persona. Això es demostra amb un informe dels serveis socials. Si tens una persona gran a càrrec, a més existeixen altres ajudes interessants que ofereix l'estat.

Sol·licitud de dret a la conciliació familiar

Per sol·licitar adaptació de la vida laboral i familiar has de seguir aquests passos:

 1. Sol·licitar a la teva empresa, millor per escrit, la teva sol·licitud d'adaptació a la jornada, especificant els motius.
 2. A partir d'aquí, l'empresa valora la proposta i pot negociar amb tu els detalls per poder adaptar la teva jornada. Té fins a 30 dies per valorar-ho.
 3. Finalment, l'empresa presenta per escrit la resolució de la sol·licitud, tant si accepta com si no. També pot oferir una alternativa o una proposta totalment nova en cas que la petició sigui incompatible en certs aspectes.

Per a la cura de menors, la conciliació es pot allargar fins als 12 anys. Pot ser superior en cas que sorgeixin necessitats especials com, per exemple, que el menor tingui una discapacitat.

Hi ha persones que, depenent de la capacitat de l'empresa i les seves funcions en ella, sol·licita fer teletreball. Aquest sistema, que s'ha tornat molt popular després de la pandèmia, està agafant popularitat ja que ofereix una compensació molt important amb la vida familiar i laboral.

Requisits per conciliar la vida profesional i la privada

Com l'empresa pot ajudar en la conciliació familiar

Actualment, grans companyies aposten per oferir als seus treballadors el màxim confort i llibertat per a poder gestionar com vulguin la seva vida professional. De fet, s'ha demostrat que els treballadors d'aquestes empreses tenen més benestar personal, satisfacció laboral, més motivació i, a més, influeix directament en l'estat d'ànim i la seva salut.

Al final, aquests beneficis per al treballador també repercuteixen positivament a l'empresa. Totes aquestes facilitats afavoreix poder captar talents i, també, mantenir-los. Actualment, hi ha molts treballadors que valoren més aquests beneficis socials que un sou elevat. A més, s'ha comprovat que les empreses que ofereixen horari flexible disminueixen l'absentisme laboral.

Una empresa pot convertir-se en un referent si fa el següent:

 • Donar facilitats al treballador per a organitzar la seva vida personal.
 • Oferir teletreball sempre que sigui possible.
 • Flexibilitat horària o adaptacions de la seva jornada laboral.
 • Oferir suport als futurs pares i mares.
 • Hi ha multinacionals que ajuden a la conciliació amb guarderies per als fills menors dels seus empleats en el mateix centre de treball.
 • Ofereix ajudes econòmiques per a la conciliació familiar, com ara beques per a l'estudi complementàries (llengua, música, etc) o cultura.
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2023

menu