sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Què és la Incapacitat permanent parcial?

Incapacitat permanent parcial

Existeixen diferents graus d'incapacitat permanent, en funció del grau de discapacitat que tinguis pots accedir a l'una o l'altra. En cas de persones que tenen un 33% de discapacitat o més, poden obtenir el grau d'Incapacitat permanent parcial.

T'expliquem quins requisits has de complir per accedir a aquest grau, si pots continuar amb el teu treball habitual i quines prestacions reps.

Què és la incapacitat permanent parcial?

La incapacitat permanent parcial es concedeix a una persona treballadora que, per malaltia o accident, tenen una disminució no inferior al 33% de les seves capacitats per a realitzar amb normalitat el treball habitual. Això vol dir que, amb dificultat, encara pot fer les tasques fonamentals de la seva professió.

El concepte de professió habitual varia en funció de si la dificultat és a causa d'una malaltia o d'un accident:

 • En cas d'accident laboral o no: la professió habitual és aquella que estava realitzant una persona en el moment en què es produeix. No importa el temps que feia que estava realitzant aquesta ocupació.
 • Si es tracta d'una malaltia comuna o professional: llavors es considera que la professió habitual és la que portava fent com a mínim durant l'any anterior del que va iniciar la seva incapacitat laboral.

Quins graus d'incapacitat permanent existeixen

En total hi ha 5 graus d'incapacitat permanent:

 • Incapacitat permanent parcial: la persona té dificultats per fer el treball habitual, però pot continuar fent-lo.
 • Incapacitat permanent total: persones que a causa de la incapacitat no poden continuar fent el treball habitual o han de canviar de treball.
 • Incapacitat permanent total qualificada: es tracta de l'increment de la incapacitat permanent total.
 • Incapacitat permanent absoluta: per a persones que no poden fer cap tipus de feina. La seva capacitat laboral queda totalment afectada.
 • Gran invalidesa: és el grau màxim i és per a persones que no poden fer cap treball i necessiten ajudes d'altres persones per fer tasques diàries.
Graus incapacitat permanent

No es pot accedir a una incapacitat permanent amb una discapacitat inferior al 33%.

Diferències generals amb la incapacitat permanent total

A diferència de la incapacitat permanent parcial, la incapacitat permanent total la concedeixen a persones que per la seva condició adquirida (ja sigui per accident o malaltia) no pot exercir les funcions bàsiques del seu treball habitual. Tot i això, sí que pot fer un treball diferent al que feia fins ara.

La incapacitat permanent total es concedeix a persones que tenen un grau de discapacitat igual o superior al 33%. En aquest cas, també s'entendrà que la professió habitual d'una persona és aquella que ha estat realitzant durant els últims 12 mesos, independentment de si es tracta d'una malaltia comuna o professional.

En cas d'accident, llavors es considera el treball habitual aquell que estava fent en aquest moment, sense importar el temps que estava exercint aquesta activitat.

Tenir una incapacitat permanent total implica rebre una pensió de la Seguretat Social del 55% de la base reguladora.

Requisits per a la incapacitat permanent parcial

Les persones que poden sol·licitar la incapacitat permanent parcial han de complir amb els següents requisits:

 • Persones que no han complert l'edat de jubilació. O que havent-la complert no compten amb 15 anys cotitzats, dos d'ells en els últims 15.
 • Que tinguin jubilació anticipada i no tinguin l'edat necessària per tenir la jubilació ordinària.
 • Ha d'estar en situació d'alta o assimilada a l'alta. En cas que la incapacitat sigui per una malaltia professional o accident de treball i l'empresari no ha donat d'alta a l'empleat, llavors aquest passa a estar d'alta legal.
 • S'hagi cotitzat 1.800 dies, durant els últims 10 anys des de la presentació de la sol·licitud d'incapacitat temporal.
 • En cas d'accident de treball o no, no hi ha un mínim de cotització.
Malaltia comuna drets

Si compleixes els requisits has de presentar la sol·licitud d'incapacitat permanent a l'Institut Nacional de la Seguretat Social de manera telemàtica o presencial.

Pensió per incapacitat permanent parcial

La pensió permanent parcial de la persona sol·licitant és l'equivalent a la suma de 24 mensualitats de la base reguladora del sol·licitant. Aquesta suma s'abona amb un pagament únic. A més, aquesta quantia no respon al barem de lesions permanents no invalidants.

En cas de persones de 65 anys o més llavors es garanteixen unes quanties mínimes per la incapacitat permanent parcial.

Aquestes prestacions han de tributar-se, per la qual cosa s'ha de tenir en compte que s'haurà de descomptar l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) d'aquests ingressos.

Qui paga la pensió per incapacitat

Les pensions per incapacitat permanent les pagarà l'INSS o la mútua de l'empresa. Això dependrà de si es tracta d'una accident o malaltia de treball. Per tant, en cas que hi hagi una malaltia comuna o un accident no laboral és la Seguretat Social qui abona aquesta prestació, mentre que si és en situació laboral és la Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals.

Recorda que, encara que es tracti d'una incapacitat fruit de la posició laboral, sempre s'ha de sol·licitar una incapacitat permanent a la INSS, ja que és l'òrgan regulador i el que té competència per atorgar-la.

Incapacitat permanent parcial en treballadors autònoms

Els autònoms també tenen dret a adquirir una incapacitat permanent parcial, però amb una variació respecte a un treballador de compte aliè: solament poden rebre la prestació en cas que es tracti d'incapacitats laborals derivades per un accident o malaltia laboral. Així que, en cas de tenir una malaltia comuna o accident fora del seu treball, no tenen dret de percebre aquesta incapacitat.

Drets treballador amb discapacitat

Incapacitat permanent parcial en funcionaris i assalariats

Els funcionaris que, per malaltia o lesió, ja sigui en el treball o no, poden rebre una incapacitat permanent parcial si aquest té una limitació per realitzar l'activitat laboral del seu Cos, Escala o plaça.

Com ja hem comentat la incapacitat permanent parcial per a la professió habitual no implica deixar el treball que s'estava realitzant en el moment de la malaltia o accident.

Compatibilitat amb la incapacitat permanent parcial

Les persones que reben el grau d'incapacitat permanent parcial poden compatibilitzar-lo el treball estaven fent fins ara. Com hem explicat, tenir aquest grau de discapacitat suposa certa dificultat o limitacions a la persona treballadora, però aquesta pot continuar exercint les seves funcions.

En els altres graus aquesta situació canvia i no hi ha un rendiment normal en funcions. De fet, en graus molt avançats la persona no té més remei que abandonar la feina.

valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2023

salvaescales google
menu