sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Rampes per a cadires de rodes: requisits per ser accessibles

Una de les solucions en accessibilitat més comunes són les rampes per a cadires de rodes. Existeixen versions fixes o mòbils i es poden fabricar en materials diversos. Això permet instal·lar-les en multitud d'espais: locals comercials, en cases, comunitats de veïns… Però no totes les rampes són vàlida.

 

Comparativa de rampes per a cadira de rodes

 

Quan es considera una rampa amb un pendent molt pronunciat?

Quina amplària han de tenir?

Com ha de ser la superfície?

Malgrat la seva simplicitat, la realització d'una rampa no pot ser improvisada si volem que sigui accessible. Hem de tenir en compte que si serà utilitzada per una persona en cadira de rodes, ha d'ajustar-se a les seves necessitats i moviments.

 

Rampes fixes i portàtils per a cadires de rodes

 

Existeixen diferents tipus de rampes, quan necessites passar sovint per un lloc amb desnivell, és millor col·locar una rampa fixa. Normalment estan fabricades d'una sola peça i són de materials resistents per a instal·lar en tot tipus d'espais (interior o intempèrie).

La rampa portàtil o mòbil serveix per a utilitzar-la en moments puntuals, per la qual cosa aquestes rampes són més lleugeres que les anteriors. La majoria poden plegar-se per a poder-les guardar fàcilment en qualsevol espai.

 

 

 

Rampes d'alumini per a cadira de rodes

 

L'alumini és un material de gran qualitat, resistent i perfecte per a suportar les inclemències del temps en intempèrie. Si volem comprar una rampa d'alumini hem de tenir en compte la longitud d'aquesta, com més llarga sigui la rampa, major facilitat tindrà el minusvàlid de pujar-la. També hem de tenir en compte el pes màxim que és capaç de suportar la rampa. 

A Válida sin barreras disposem del model de rampa FACILITAS, una rampa totalment automàtica, robusta i segura per a salvar desnivells de fins a 200mm.

 

 

 

Rampes de fusta per a cadira de rodes

 

Igual que les rampes d'alumini, les rampes de fusta serveixen per a fer accessibles espais on hi ha esglaons, dins i fora de la casa. Es recomana el seu ús quan és necessari que sigui movible (per a la condícia, entrada d'actuacions, per a no molestar els altres habitants de la casa, etc.) i quan es té un esglaó d'una altura màxima de 15 cm.

 

Durant anys es van realitzar rampes per a cadira de rodes sense seguir un patró o norma, per la qual cosa moltes d'elles no eren vàlides. De fet, encara avui existeix certa confusió a l'hora de saber com han de ser aquestes rampes i que mesures han de complir. Per això, des de l'Administració es va marcar una normativa que estableix com han de ser les rampes per a persones amb discapacitat. Entitats com el CERMI assenyalen clarament les seves característiques:

 

- La rampa ha de tenir una superfície antilliscant que impedeixi derrapatges o que patinin les rodes.

 

- L'ample mínim de la rampa ha de ser de 120cm, preferiblement recta o amb un pendent molt lleuger.

 

- La rampa ha de disposar d'alguna vorada o sortint que impedeixi el descarrilament de la cadira. Aquesta vorada hauria de tenir com a mínim 12 centímetres d'altura.

 

- La zona de l'embarcament i desembarcament de la rampa han d'estar pensats per a facilitar un accés còmode i suau en cadira de rodes. Per això, s'estableix que han d'estar lliures d'obstacles o elements que sobresurti, deixant espai suficient com per a descriure una circumferència 150cm. Aquesta distància permetria un gir complet de l'usuari en cadira de rodes.

 

- La rampa no ha d'excedir d'una inclinació d'un 2% o més de manera transversal. En altres paraules, la superfície de la rampa ha d'estar a nivell, evitant així possibles bolcades o caigudes.

 

- Al costat de la rampa ha d'haver-hi un doble passamans, un a cada costat. Aquests sobresortiran 30 cm de la longitud de la rampa, facilitant així l'entrada i sortida.

 

- Els passamans situats a cada costat de la rampa han de situar-se a altura entre 90 i 105 cm, i 70 i 85 respectivament.

 

- Cap rampa superarà els 9 metres de llarg. En cas contrari, seria molt difícil poder superar per a una persona amb discapacitat. En cas necessitar una longitud major, es realitzessin diferents trams separats amb replans. Aquests hauran d'ajustar-se a les característiques citades anteriorment.

 

- D'altra banda, en recorreguts menors a tres metres, el pendent haurà de ser inferior a 10%. Si la rampa presenta una longitud de 3 a 6 metres, serà d'un 8%. En cas de ser més llarga (fins a 9 metres) el pendent no excedirà els 6%. Cal assenyalar que el grau d'inclinació és un dels factors més importants.

 

Si el pendent és massa pronuncit, requerirà un sobreesforç per a l'usuari de la cadira de rodes, arribant a posar en risc la seva estabilitat. Per a fer-nos una idea aproximada, per cada graó (d'uns 20cm d'alt) hauríem de tenir dos metres de rampa. Si per exemple, hem de salvar 5 esglaons, necessitarem una rampa de 10 metres. Si les dimensions no ho permeten, una alternativa per a complir amb la normativa d'accessibilitat són els salvaescales i elevadors.

Existeixen models per a la majoria de situacions i usos. A més, no requereixen obres en molts casos, per la qual cosa la seva instal·lació és ràpida i neta.

Si busques solucions en accessibilitat, salvaescales, elevadors o ascensors; truca'ns: 900 414 000.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu