sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Revisió del grau de discapacitat

Revisió del grau de discapacitat

Ja tens un grau de discapacitat, però les teves circumstàncies amb la malaltia han canviat des de la resolució del tribunal mèdic? T'expliquem com pots demanar la revisió del grau de discapacitat perquè s'ajusti a la realitat actual.

Què és el grau de discapacitat?

El grau de discapacitat és un nivell, dins d'una escala predeterminada, per especificar quina dificultat té una persona per valer-se per si mateixa i per comprovar quina és la seva capacitat d'integració social. La discapacitat es valora en graus i percentatges i mitjançant uns barems de discapacitat concrets.

Tenir un grau de discapacitat d'un 33% o més permet a la persona accedir a certs avantatges i polítiques socials, prestacions i ajudes econòmiques. Un exemple d'això seria els avantatges en la declaració de la renda, especialment en la reducció de l'IRPF, tenir targeta d'estacionament en places d'aparcament, reducció de l'IVA en alguns productes, pensions per invalidesa, entre altres.

Les persones que han fet el tràmit o procediment administratiu específic han adquirit una targeta acreditativa del grau de discapacitat.

Què fer per modificar la incapacitat.

Tipus de discapacitat:

Hi ha fins a 5 tipus de discapacitat, són els següents:

 • Discapacitat física: existeixen problemes o dificultats que limiten el moviment de la persona. Sol ser una de les discapacitats més fàcils de detectar i reconèixer. Un exemple de malaltia que provoca discapacitat motriu és l'artrosi.
 • Discapacitat psíquica: existeixen alteracions en el sistema sensorial o nerviós.
 • Discapacitat sensorial: un o més d'un sentit de la persona està afectat, per exemple, hi ha la discapacitat auditiva.
 • Discapacitat intel·lectual: relacionada amb la funció intel·lectual i la conducta adaptativa.
 • Discapacitat orgànica: alteracions per culpa de malalties en òrgans interns del cos. Aquest tipus de discapacitats solen donar més problemes per poder accedir a un grau just de discapacitat. Se la sol conèixer com la discapacitat invisible.

Qui pot demanar la seva tramitació i els seus requisits?

El grau de discapacitat el poden tramitar totes aquestes persones que tenen una malaltia congènita o adquirida que provoquen deficiències de caràcter permanent o bé comporten una restricció per a poder realitzar activitats de la vida diària d'una forma que es considera normal.

Una persona que representa legalment a l'interessat també pot fer el tràmit de la sol·licitud, encara que haurà de lliurar la documentació necessària per a identificar-se.

La tramitació de la revisió es pot demanar dos anys després des de la data de la resolució. Pot ser abans en el cas que hi hagi hagut canvis substancials en les circumstàncies de la malaltia o es pugui demostrar que hi hagi hagut un mal diagnòstic.

Quan sol·licitar el grau de discapacitat?

La persona pot demanar, quan ho consideri oportú, la valoració del grau de discapacitat. Per a això, ha de presentar el certificat corresponent en funció de la seva comunitat autònoma. En cas de Ceuta i Melilla, es tramita a partir de l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

Quan puc canviar la meva discapacitat.

Aquesta sol·licitud pot presentar-se a través d'internet o de manera presencial als centres establerts per cada govern autonòmic. Si tens dubtes, sempre pots demanar cita amb els serveis socials de la teva zona perquè t'informin i guiïn en aquest procés.

Aquest certificat, una vegada presentat, poden trigar entre 6 o 8 mesos a pronunciar un veredicte. A més, durant aquest procés i abans de rebre el grau definitiu, la persona haurà de presentar-se a una convocatòria mèdica. Aquest procés serveix perquè un tribunal mèdic reconegui i valori la situació del pacient i, a partir d'això, dictaminar un grau de discapacitat.

A partir d'aquest moment, el sol·licitant rebrà una carta on se l'informa del grau de discapacitat. Si no està conforme, encara hi ha un període per a al·legar la resolució. Una vegada acabat el procés rep la resolució definitiva.

Què és la revisió del grau de discapacitat?

Quan hi ha un empitjorament o una millora en la malaltia per la qual una persona ha rebut el grau de discapacitat, pot demanar-ne una revisió.

Aquest grau de discapacitat es pot valorar al cap de 2 anys d'haver estat concedit. Si el tribunal mèdic preveu una millora o empitjorament de la situació mèdica del pacient, pot demanar una revisió al cap de cert temps.

Com sol·licitar el grau de discapacitat

Per part seva, la persona interessada també pot demanar una revaloració en menys de 2 anys quan es pot demostrar un error de diagnòstic o s'hagi produït canvis importants en la seva condició després de l'atorgament del grau de discapacitat.

Com tramitar-ho

Per poder tramitar i presentar la sol·licitud per a la revisió del grau de discapacitat es pot fer telemàtica o presencialment. Aquesta mateixa sol·licitud juntament amb la documentació corresponent, es tramiten a partir de les administracions públiques o els organismes determinats per cada Comunitat Autònoma.

Documentació necessària

Per a la revisió del grau, serà necessari, a més de la sol·licitud degudament emplenada, adjuntar informes clínics actualitzats que justifiquin l'empitjorament de la condició de la persona. En cas que sigui convenient, també es poden adjuntar informes dels serveis socials.

Òrgans responsables

Com hem comentat, l'òrgan responsable per tramitar la revisió del grau de discapacitat és comuna de les administracions i varia en funció de la Comunitat Autònoma. Per aquesta raó, si tens dubtes, et recomanem que demanis cita als serveis socials de la teva zona.

Una vegada tramitada la sol·licitud, serà un tribunal mèdic de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) qui s'encarregarà d'avaluar, una altra vegada, l'estat de la teva malaltia i condició física o psicològica actual.

Tribunal mèdic per a la incapacitat permanent.

Informació complementària

El tribunal mèdic encarregat de valorar el grau de discapacitat d'una persona utilitza un mètode biopsicosocial. Això vol dir que tenen en compte la patologia, però també com aquesta pot afectar l'estat psicològic, social i laboral de la persona sol·licitant. En funció de la situació particular de cada cas, pot ser que, a més d'especialistes mèdics, hi hagi un grup de psicòlegs i treballadors socials per valorar-lo.

D'altra banda, aquest tribunal crea l'informe mèdic de síntesi, on es recull la informació mèdica del pacient:

 • El resum de l'historial mèdic del Servei Públic de Salut.
 • L'informe mèdic actualitzat per saber el cas particular del sol·licitant.
 • Els detalls i resultat de l'exploració física que es fa per part del tribal. Així com les observacions que han fet per a determinar el grau de discapacitat.
 • Pot incloure altres proves complementàries.
 • Informació sobre l'estat laboral.

Terminis de resolució

La resolució per a la revisió del grau de discapacitat triga entre un mes i mig i dos. En cas que hi hagi una reclamació, llavors la notificació de l'Administració arribarà per carta en un termini de 45 dies a partir de la data d'impugnació.

Normativa

Aquesta és la normativa que regula la renovació:

 • Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de minusvalidesa. (BOE núm. 22 publicat el 26/01/2000)
 • Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. (BOE núm. 289 publicat el 03/12/2013)

Una altra normativa interessant sobre la revisió del grau de discapacitat:

 • Reial decret 1856/2009, de 4 de desembre de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, i pel qual es modifica el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre (BOE núm. 311, de 26/12/09).

Aprèn més sobre la regulació jurídica de la discapacitat per a estar pendent de tots els teus drets.

valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2023

salvaescales google
menu