sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Sol·licitud de llicència d'obres: Quan és necessària?

Quan necessitem demanar una sol·licitud per a una llicència d'obres?

La llicència d'obres o permís de construcció, és un procés de tramitació per a aconseguir la validació per part de l'administració pública per a la realització d'una obra en un habitatge o local. Aquests tràmits normalment són gestionats pels ajuntaments de cada municipi.

 

Tipus de llicència d'obra

 

La majoria de les obres, requereixen de comunicació prèvia a l'administració. Encara que algunes són molt més senzilles de sol·licitar, generalment es pot realitzar de forma online.

Existeixen dos tipus de llicències urbanístiques:

La llicència d'obra major, és la que normalment és reclamada per a realitzar obres.

D'altra banda, existeix la llicència d'obra menorque pot reclamar-se en aquestes adaptacions més simples que no requereixen de modificació estructural de l'habitatge i aquelles que no suposin una variació del volum, de la utilització principal de les instal·lacions i elements d'ús comú, ni afectin l'aparença exterior de la façana, a la distribució o a les condicions en matèria d'habitabilitat o seguretat.

Cada ciutat té les seves pròpies normes, en algunes no és necessari el permís per a realitzar petites obres. Per això, és important esbrinar els requeriments específics de la seva pròpia localitat.

 

 

Llicències d'obres en accessibilitat

 

Quan la reforma afecta als elements comuns de la seva comunitat de veïns, és necessari sol·licitar a l'ajuntament una llicència d'obra major. Abans que això, haurem de demanar permís a la comunitat de propietaris. A més, si s'han de realitzar obres que afectin l'estructura de l'edifici, com una biga o un pilar, haurem de lliurar l'estudi d'un arquitecte.

Si necessitem adaptar l'espai comunitari amb mesures d'intervenció que possibilitin i garanteixin l'accessibilitat en els habitatges, mitjançant l'execució d'obres o implantació d'instal·lacions necessàries tals com elevadors o plataformes pujaescales per a la supressió de barreres arquitectòniques de l'edifici, hem de realitzar una reunió amb la comunitat de veïns, demanant que l'acord figuri en l'ordre del dia de la següent reunió ordinària de Junta de propietaris i se sotmeti a votació.

 

 

En el supòsit que la comunitat no arribi a un acord, poden passar dues coses:

- Si l'acord incompleix les obligacions en matèria d'accessibilitat que estableix l'article 17 de la Llei d'Accessibilitat 13/2014, es poden denunciar per via administrativa com una infracció greu en normes accessibles. També pot impugnar-se l'acord de la Comunitat de propietaris presentat una demanda judicial contra la comunitat en virtut de l'article 553-25.5 del Codi Civil per la norma de la propietat horitzontal.

- Com a segona opció, la persona sol·licitant pot demanar l'autorització de la comunitat per a realitzar les obres, assumint ell mateix el cost les obres. En aquest últim cas, una vegada s'han sol·licitat a la comunitat la realització de les obres assumint la persona sol·licitant el cost d'aquestes, pot haver-hi dues possibles respostes.

 

Si la resposta és afirmativa:

- Realitzar les obres o de manera opcional, i si es vol reclamar el cost de les obres, s'ha de demandar els costos proporcionals a la comunitat judicialment.

Si la resposta és negativa:

- Si la comunitat no ha arribat a un acord per a la realització de les obres, poden denunciar-se els fets per via judicial i en motiu de vulneració de les obligacions que estableix l'article 17 de la Llei d'Accessibilitat 13/2014 sobre edificació d'edificacions.

- També es pot demanar una sol·licitud d'autorització administrativa per a realitzar les obres, el seu cost anirà a càrrec del sol·licitant (almenys al principi)

- El sol·licitant pot demanar la resolució del departament competent en la matèria. El permís de l'autorització administrativa reemplaçarà l'acord de la comunitat, validant la realització de les obres en accessibilitat.

Alternativament es poden reclamar els costos proporcionals a la comunitat per via judicial. 

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu