sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Blog

informació al dia

Tots els beneficis de la discapacitat del 33% en 2019

beneficios de la discapacidad del 33%

Instal·lar una ajuda salvaescales pot ser complicat per a aquelles persones que no disposen dels recursos econòmics necessaris. No obstant això, existeixen diferents prestacions econòmiques dirigides a aquestes persones que disposen d'una discapacitat reconeguda del 33%.

Amb l'adquisició del certificat de discapacitat, s'obtenen una sèrie de recursos amb caràcter econòmic que van des de beneficis fiscals fins a ajudes econòmiques concretes. Aquestes contribucions serveixen per a compensar els desavantatges socials que la discapacitat implica, proporcionant a l'usuari drets i prestacions per a equiparar oportunitats.

En aquest article parlarem sobre les bonificacions d'aquest 2019 a Espanya, així com informació d'interès relativa a la jubilació i pensions.

 

 

Certificat de Minusvalidesa del 33%

 

 

En el Reial decret 1971/1999 s'estableix la regulació del percentatge de discapacitat, determinant així qui pot sol·licitar el certificat de discapacitat. L'obtenció d'aquest certificat proporciona accés a diferents prestacions econòmiques, laborals, fiscals i socials.

La valoració s'estableix tenint en compte la limitació física o psíquica de la persona i atenent també els factors socioeconòmics del sol·licitant. Els Equips de Valoració i Orientació (EVO) formats per un metge, un psicòleg i un treballador social, són els encarregats de determinar aquest grau de discapacitat.

 

 

Beneficis fiscals de la discapacitat del 33%

 

A continuació, us detallem alguns dels beneficis als quals pot accedir una persona amb discapacitat igual o superior al 33%:

 

· Les persones amb una discapacitat reconeguda del 33% poden aplicar les deduccions sobre la quota autonòmica en el seu IRPF, depenent de la normativa establerta en cada Comunitat Autònoma.

 

· En l'àmbit de l'educació , la persona amb una minusvalidesa superior al 33% pot demanar ajudes econòmiques per a l'obtenció dels llibres de text, així com ajudes per al transport o el pagament del menjador. També ofereixen beques d'educació especial i reserves en places d'accés a la Universitat.

 

· Es poden demanar ajudes amb l'objectiu de facilitar l'adaptació dels habitatges i vehicles per al desenvolupament de l'autonomia personal. En aquest punt entrarien les ajudes per a la instal·lació de les cadires subeescaleras, les plataforma subeescaleras, els elevadors o altres solucions per a l'accessibilitat que facilitin la supressió de les barreres arquitectòniques.

 

 

 

· Ajudes per a la compra d'habitatges protegits, consistent punt en subvenció dels interessos del préstec sol·licitat per a aquesta, així com ajudes per a l'entrada que variaran depenent del pla d'habitatge al qual s'aculli el beneficiari.

 

· Les persones amb discapacitat igual o superior al 33% poden demanar ajudes per al seu vehicle. Poden optar per la reducció i/o exempció de l'impost de matriculació i queden exempts de pagar l'impost municipal de circulació. Així mateix, disposen d'una reducció de l'IVA per a l'adquisició i reparació del seu vehicle. A més, independentment del 33%, les persones que entren en el barem de mobilitat reduïda poden sol·licitar la targeta d'aparcament per a estacionar en places reservades.

 

· En l'àmbit laboral les persones amb discapacitat reconeguda compten amb un nombre de places reservades d'ocupació. En empreses a partir de 50 empleats un 2% com a mínim de la plantilla ha d'estar formada per treballadors amb alguna minusvalidesa acreditada.

 

· Es poden sol·licitar abonaments per a viatjar en transport públic a preu reduït encara que el grau de minusvalidesa pot variar en funció de cada comunitat autònoma.

 

· Existeixen diferents descomptes en oci i cultura o fins i tot entrades gratis tant en institucions públiques com en empreses privades.

 

· Les persones amb discapacitat poden sol·licitar el pagament total o parcial de l'equip mèdicque necessitin, com a pròtesi o cadires de rodes. L'ajuda rebuda vindrà determinada pel grau d'incapacitat de l'afectat, de la seva renda i de l'estat de la seva unitat familiar.

 

 

Jubilació de les persones amb discapacitat

 

Segons la normativa, les persones amb discapacitat poden gaudir de prestacions per jubilació de manera anticipada, encara que aquestes depenen del grau de discapacitat que acreditin. Així mateix, han d'haver cotitzat un mínim de 15 anys.

A les persones que acreditin un grau de discapacitat igual o superior a un 65% se'ls aplica una reducció d'un quart d'any per cada any que hagin cotitzat a la Seguretat Social.

Si a més d'acreditar aquest grau de minusvalidesa, es demostra que necessiten a una altra persona per a realitzar els actes essencials de la vida, la reducció passa a ser de mig any per any treballat.

Si el grau de discapacitat està comprès entre el 45% i el 64%, es pot optar a la jubilació anticipada als 56 anys d'edat.

 

 

 

 

 

Pensió no contributiva de discapacitat

 

En aquest cas, no és necessari haver cotitzat prèviament per a poder gaudir d'una prestació econòmica. Els beneficiaris d'aquestes pensions no contributives han de reunir un seguit de particularitats:

 

· No disposar d'ingressos suficients. Quan les rendes o ingressos de què es disposi, en còmput anual, siguin inferiors a 5.488 euros anuals.

 

· Acreditar un grau d'invalidesa superior al 65% i residir en territori espanyol durant un període de cinc anys, dels quals 2 han de ser consecutius i immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.

 

· Per a demanar la pensió de jubilació, han de tenir-se 65 anys o més i haver residit en territori espanyol durant almenys 10 anys, en el període que mitjana entre la data de compliment dels 16 anys i la de meritació de la pensió, dels quals 2 han de ser consecutius i immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.

 

 

Incapacitat permanent total

 

La incapacitat permanent total es determina quan el treballador no pot realitzar la seva professió a causa d'un problema de malaltia, d'incapacitat temporal o a causa d'un accident. L'òrgan que té la potestat per a declarar o denegar la Incapacitat Permanent és l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). En el cas de Catalunya, la valoració mèdica s'efectua per l'organisme SGAM. Aquesta resolució aporta una sèrie de prestacions econòmiques lligades al grau de discapacitat. L'import de la pensió d'aquesta incapacitat s'obté en aplicar un percentatge a la base reguladora que correspongui, segons la causa que origini la incapacitat. Depenent del grau de discapacitat permanent també es veuran afectades les quanties a rebre. A continuació, us detallem cadascun dels graus d'incapacitat permanent que existeixen en l'actualitat:

 

· Incapacitat permanent parcial en l'acompliment de la professió: es reconeix a aquells treballadors que poden continuar fent el seu treball, però amb una disminució del rendiment a l'hora d'exercir tasques fonamentals, superior a un 33%.

 

· Incapacitat permanent total per a exercir la professió habitual: aquesta incapacitat es reconeix a aquelles persones que pateixen una malaltia o lesió que els inhabilita poder fer les tasques fonamentals de la seva professió.

 

· Incapacitat permanent absoluta per a tot treball: el treballador no pot realitzar cap activitat laboral.

 

· Gran invalidesa: el màxim grau d'incapacitat a nivell de limitacions funcionals. A més de l'explicat sobre la incapacitat absoluta, la persona a la qual es reconeix aquest grau necessita assistència d'una altra persona per a l'acompliment de la seva vida diària.

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu