sol·licitar pressupost
right-chevron-white

Notícies

informació al dia

Ajudes PUA 2018 per a la instal·lació de cadires salvaescales i l’adaptació de vehicles

Objectiu: facilitar les ajudes econòmiques necessàries per al desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, per millorar la qualitat de vida i fomentar la integració social.

Ajudes per a la instal·lació de cadires pujaescales i l’adaptació de vehicles

  • Periodicitat: convocatòria anual. Aquest any el període per sol·licitar les ajudes PUA va des del 16 de juny fins el 16 d’agost de 2018.
  • Persones destinatàries: persones amb una mobilitat i grau de discapacitat igual o superior al 33%, valorat abans de complir els 65 anys. O bé ser beneficiari d’una pensió de la Seguretat Social d’incapacitat permanent en el grau total absoluta o gran invalidesa.

 

Les ajudes poder variar en funció del tipus d’ajuda tècnica necessària:

Ajudes per a la mobilitat i el transport: dirigides a persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, amb barem de mobilitat reduïda.

  • Obtenció o reconversió del permís de conduir.
  • Adaptació del vehicle
  • Ajudes pel transport per assistir a determinats serveis i en els que s’hagin de cobrir despeses derivades de l´ús del transport públic.

 

Ajudes per a l’autonomia personal i la comunicació

Persones amb discapacitat física: alça de vàter, llit articulat, matalàs o sobre matalàs antiescares, llit clínic, seient giratori i elevador de banyera, cadira de dutxa i vàter, grua elevadora, cadira salvaescales, etc.

  • En el cas de les cadires salvaescales:

Les ajudes contemplen aquelles escales amb les següents característiques: escales d’accés a habitatges unifamiliars situades en una primera planta que no comparteixin accés amb altres habitatges, escales a l’interior d’habitatges unifamiliars o pisos de tipologia dúplex que connectin dependències en plantes diferents. Queda exclosa la instal·lació de cadires salvaescales en els espais comuns d’edificis plurifamiliars d’habitatges.

 S’ha de presentar:

  1. Si l’habitatge és de propietat: nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat.
  2. Si l’habitatge és de lloguer o es gaudeix en situació d’usdefruit: contracte d’arrendament o títol d’usdefruit, i l’autorització de la propietat per fer la instal·lació.
  3. Pressupost desglossat amb una breu descripció de la localització de l’escala on es farà la instal·lació.
  4. Fotografies de l’escala

 

Import: l’import de l’ajuda s’atorga segons puntuació en funció dels ingressos econòmics fins a un màxim de 3.000€ (si els ingressos de la persona superen els 1.707,36 mensuals no pot accedir a les ajudes).

Persones amb discapacitat visual: lupa tv, lupa amb llum, faristol, ulleres o lents de contacte, mediador de glucèmia amb veu, filtres, línia i teclat Braille, telèfon mòbil amb veu, etc.

Persones amb discapacitat auditiva: audiòfons, receptor de senyals acústiques, auricular amplificador per TV i ràdio, transmissors timbres, despertador, amplificador magnètic de transmissió del so, etc.


Criteris de valoració:

El percentatge de l’import màxim de la prestació estarà condicionat en funció dels ingressos econòmics de la persona amb discapacitat així com dels seus condicionants socials.

La situació familiar o convivència i els ingressos econòmics de la unitat familiar o de convivència, únicament es tindran en compte en el supòsit que estiguin a càrrec de la persona beneficiària (consultar bases).

L’aprovació o denegació de les ajudes és competència del Departament de Treball, Afers Socials i Família. Tota al·legació s’haurà de presentar directament al Departament.


Per a més informació:

La información proporcionada en este artículo tiene fines informativos únicamente. Aunque nos esforzamos por la precisión, no asumimos responsabilidad por posibles errores u omisiones. Se recomienda verificar la información y, en caso de dudas, consultar a profesionales especializados
Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu