sol·licitar pressupost
right-chevron-white

En l'actualitat, s'ha reconegut la importància de garantir l'accessibilitat en tots els espais públics i privats. Això serveix parar promoure la inclusió i el benestar de totes les persones, independentment de les seves capacitats físiques. Un entorn accessible no sols permet a les persones amb discapacitats moure's i participar plenament en la societat, sinó que també beneficia a tots els usuaris en proporcionar comoditat i seguretat. En aquest sentit, la instal·lació d'un elevador per a entrar i sortir de la piscina es presenta com una solució eficient i efectiva.

Instal·lació salvaescales elevador per a piscines a Salou

L'elevador AQUA dissenyat per a tota mena de piscines, funciona mitjançant la pressió de l'aigua de xarxa. Ha demostrat ser una eina valuosa per a garantir l'accés a aquest espai recreatiu. Compost pel masteler principal, una cadira i el pistó hidràulic, aquest sistema ofereix una fixació pràctica, ràpida i còmoda, a través d'un sol ancoratge i tres suports simples. Això facilita la seva instal·lació en diferents punts de la piscina, adaptant-se a les necessitats específiques de cada usuari i de l'entorn.

Una de les característiques més destacades d'aquest elevador és la seva capacitat de permetre la transferència i el recorregut de cara a l'aigua. Això significa que les persones poden ingressar i sortir de la piscina sense haver d'abandonar la cadira, la qual cosa és especialment beneficiós per a aquells amb mobilitat reduïda. A més, el reposapeus rígid proporciona una major seguretat a l'usuari, evitant possibles lliscaments o accidents durant el procés.

La instal·lació de l'elevador per a piscines AQUA no sols compleix amb els requisits d'accessibilitat, sinó que també fomenta la participació i integració de totes les persones. Permet que aquells amb discapacitats físiques gaudeixin dels beneficis terapèutics i recreatius de la natació, promovent el seu benestar físic i emocional. A més, també brinda als usuaris sense discapacitats una opció addicional per a accedir a l'aigua de manera més segura i còmoda.

En conclusió, la importància d'un entorn accessible radica a promoure la igualtat d'oportunitats i el respecte a la diversitat. Garantir l'accessibilitat en les instal·lacions recreatives com les piscines és un pas fonamental cap a una societat més inclusiva i equitativa.

Valida Salvaescaleras
valida-logotipo

Valida Solutions S.L.U.

Copyright @2024

salvaescales opinions
menu